Общи условия

Общи условия

1.Общи положения

1.1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “БГ Резонанс“ и неговите Потребители. Моля, внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт, се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

1.2.“БГ Резонанс“ има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение, или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. За всяка една промяна „БГ Резонанс“ ще информира Потребителите чрез публикуването и в сайта. В този смисъл Потребителите имат задължение да правят справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

2.Предназначение на сайта

2.1.Този сайт е създаден с цел разпространението на книгата „Сигналите отвъд разума. Моят метод.“ по възмезден начин, в електронен вариант, в PDF формат и EPUB формат за електронен четец.

2.2.При закупуване на електронни издания, познаването на начина, по който те се използват, е изцяло задължение на Потребителя. „БГ Резонанс“ не носи отговорност за невъзможността за ползване на продукта поради липса на необходимите познания.

2.2.С цел да бъде дадена възможност на Потребителите за преценка на качеството на книгата и вземане на информирано решение за нейното закупуване, в сайта е публикуван откъс от нея за свободно четене.

3.Цена

3.1.Посочената в сайта цена е крайна цена и включва всички разходи.

3.2.“БГ Резонанс“ има право да променя цената по свое усмотрение по всяко време и без да уведомява предварително Потребителите. Потребителят заплаща цената, която е актуална по време на извършване на покупката.

4.Плащане

4.1.При взето решение за покупка на предлаганата електронна книга, Потребителят извършва това, следвайки стъпките, указани в сайта.

4.2.Последната стъпка е плащане на определената цена по електронен път (он-лайн) с дебитна или кредитна карта издадена от българска или чужда банка. Плащането се извършва през PayPal.com. За целта, Потребителя ще бъде прехвърлен на страницата на PayPal.com, където да следва описаната стъпка по стъпка процедура.

4.3. „БГ Резонанс“ не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителят във връзка с транзакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

5. Доставка

5.1.Веднага след потвържденито на плащането от обслужващата „БГ Резонанс“ банка, Книгата ще бъде изпратена в обявените формати на електронната поща, посочена от Потребителя в хода на изпълнение на покупката.

5.2.“БГ Резонанс“ не носи отговорност за неосъществяване на доставката, поради неточно изписано име от страна на Потребителя на електронната му поща.

6. Отказ от закупения продукт

6.1.Поради това, че предлаганият продукт е електронна книга и представлява цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, Потребителят губи правото си на отказ (чл.57, т.13 от ЗЗП)

6.2.С фактическото извършване на плащането, Потребителят потвърждава, че е уведомен предварително за загубата на правото на отказ и дава изричното си съгласие за тази загуба.

7.Задължения и отговорности на страните

7.1.“БГ Резонанс“ е задължен след потвърждение на таранзакцията да изпрати електронната книга „Сигналите отвъд разума. Моят метод“ в PDF формат и EPUB формат за електронен четец на електронната поща на Потребителя.

7.2.Потребителят се задължава да използва закупената и получена електронна книга„Сигналите отвъд разума. Моят метод“ само за своя лична употреба и при никакви обстоятелства да не копира и разпространява тази книга нито по електронен път, нито на материален носител, тъй като същата е обект на авторско право.

7.3.Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

7.4.“БГ Резонанс“ не носи отговорност за съдържанието на материали, изпратени от потребители на уебсайта и може по всяко време, по своя преценка, да премахне всеки материал, изпратен от потребител.

7.5. “БГ Резонанс“ не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват , от устройството на Потребителя до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

7.6. “БГ Резонанс“ не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа на Потребителя до ползването на уебсайта.